Všeobecné obchodní podmínky

ONLINE VÝUKA JAZYKŮ

Jazykovou školou Langon – jazyky online se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.langon.cz rozumí společnost:

LANGON – jazyky online s.r.o.
IČ: 04367421
se sídlem: Opatovice 39, 373 41 Hrdějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24070
(dále jen „Langon“ nebo „dodavatel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a společností Langon.
 2. Smlouva mezi objednavatelem a společností Langon je uzavřena na základě písemné objednávky kurzů nabízených společností Langon (závazné přihlášky), a to potvrzením učiněné objednávky společností Langon. Za písemnou formu se považuje i elektronická pošta.
 3. Společnost Langon potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky ze strany objednavatele učiněnou objednávku.
 4. Pokud společnost Langon nepotvrdí objednávku ve stanovené lhůtě, není objednávka považována za přijatou a smlouva není uzavřena. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele, předání kopie objednávky objednavateli nebo předání dokladu o úhradě kurzovného.
 5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 6. Objednávku lze učinit na internetových stránkách dodavatele prostřednictvím formuláře, nebo
  e-mailem, přičemž v případě učinění objednávky e-mailem musí objednatel uvést: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného bydliště a dále specifikovat objednávaný kurz. V případě, že je objednavatelem právnická osoba, je objednavatel povinen uvést firmu (název), IČO a sídlo této právnické osoby.
 7. V případě, že byla objednávka učiněna e-mailem, zašle dodavatel společně s potvrzením objednávky znění těchto VOP.

Čl. II Všeobecná ujednání a podmínky poskytování služeb

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění objednaných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti dodavatele a objednavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek
 2. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Čl. III Technické požadavky pro poskytování výuky

 1. Pro řádné poskytování výuky ze strany dodavatele musí objednatel disponovat následujícím:
  a. Aktuální verzí programu Skype;
  b. Vysokorychlostním připojení k internetu:Minimální doporučená rychlost pro Skype výuku včetně sdílení obrazovek – 0,5Mbps  download/ 0,5Mbps upload;
  Minimální doporučená rychlost pro Skype výuku včetně sdílení obrazovek v HD kvalitě – 1,5Mbps download/ 1,5Mbps upload;c. Webovou kamerou, či HD webovou kamerou;
  d.Mikrofonem a sluchátky.

Čl. IV Termín realizace výuky

 1. Výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Délka výukového bloku je 50 nebo 90 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak.
 2. Dodavatel je povinen zprostředkovat objednateli lektora nejpozději do 7 dnů od uhrazení kurzovného (viz čl. V odst. 2 VOP), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.
 3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem zvolit náhradní způsob zajištění výuky.
 4. Každá jednotlivá objednávka je platná 6 měsíců od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce z této objednávky. Lekce, které nebudou objednavatelem nebo jím určenou osobou vyčerpány v 6 měsíční lhůtě od objednání, propadají a objednatel nemá nárok na výuku těchto lekcí ani na žádnou finanční kompenzaci ze strany společnosti Langon.
 5. Termín a hodina konkrétní lekce se stanoví na základě předchozí domluvy mezi přiděleným lektorem a objednatelem, a to vždy nejméně 24 hodin před konáním lekce. Termín a hodina lekce jsou stanoveny buď e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictví programu Skype, popř. na závěr každé poskytované lekce mezi objednatelem a lektorem. Sjednaný termín lekce bude následně lektorem zaevidován v systému dodavatele za účelem řádného plnění z této smlouvy a za účelem případného řešení změny termínu či storna lekce a nároků dodavatele a objednatele.
 6. Lekce začínají v předem dohodnutém čase mezi přiděleným lektorem a objednatelem dle předchozího odstavce, a to tak, že lektor kontaktuje objednavatele pomocí programu Skype. Pokud nebude klient v dohodnutém čase připojen, vyčká lektor ještě dalších 10 minut. Objednavatel si však musí být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši. Totéž platí i v situaci, kdy se objednavatel nepřihlásí v době do již zmíněných 10-ti minut po domluveném začátku lekce.
 7. V případě, že objednatel zruší již objednanou lekci více jak 24 hodin před jejím začátkem, může si objednatel sjednat náhradní termín lekce. Takto zrušená lekce objednateli nepropadne a nebude se objednateli účtovat. Toto však neplatí v případě, že dojde ke zrušení již objednané lekce podruhé v řadě, kdy v takovém případě jedna lekce bez náhrady propadne a bude ze strany dodavatele naúčtována v plné výši. V případě více po sobě následujících zrušených lekcí se uplatní toto pravidlo pro každou druhou zrušenou lekci. (např.: V případě 4 po sobě jdoucích zrušených objednaných lekcí bude objednateli naúčtována 2. a 4. lekce v plné výši).
 8. Pokud objednavatel zruší lekci v době kratší než 24 hodiny před konáním lekce, bude lekce naúčtována v plné výši.
 9. Objednavatel je oprávněn pořizovat nahrávky lekce pro další využití s předchozím souhlasem lektora. Dodavatel prohlašuje, že lektor neodepře bez vážného důvodu udělit souhlas s pořízením nahrávky. V případě pořízení nahrávky lekce objednavatelem, je objednavatel oprávněn tuto nahrávku použít pouze a výhradně pro své účely a nesmí tuto nahrávku poskytovat třetím osobám.

Čl. V Kurzovné

 1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné) je určena na základě dílčí objednávky objednatele dle konkrétní specifikace kurzu a jeho cenové varianty.
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace objednávky) a výukové materiály mimo učebnice ve vlastnictví dodavatele.

Čl. VI Platební podmínky, způsob a forma platby

 1. Objednatel je povinen do 7 dnů od objednání jazykového kurzu, nejpozději však před zahájením výuky zaplatit cenu objednaného jazykového kurzu, a to převodem na účet společnosti Langon uvedený ve vystavené faktuře – daňovém dokladu (dále jen „kurzovné“).
 2. Na kurzovné v příslušné výši (podle typu objednávky) dodavatel vystaví fakturu-daňový doklad neprodleně po potvrzení objednání kurzu, a zašle ji objednateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 3. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu)
 4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 5. Využít můžete těchto možností plateb:
  a. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro;b. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další ;c. prostřednictvím PayPald. bankovním převodem na základě faktury
 6. Platba je jednorázová,platba na splátky není možná.
 7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Čl. VII Slevy z kurzovného

 1. Dodavatel poskytuje slevy dle aktuální nabídky uvedené na internetových stránkách společnosti Langon. Na objednaný kurz bude uplatněna sleva dle aktuální nabídky dodavatele platná v době učinění objednávky.

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace objednávky.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
 3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.

Čl. IX Reklamace

 1. Pokud je objednavatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, přičemž objednatel dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany dodavatele.(lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři).
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, nejčastěji v podobě výměny lektora.
 3. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace. Ledaže se objednatel s dodavatelem dohodli na delší lhůtě.

Čl. X Uznání reklamace

 1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednavatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednavatel přihlásil, technické problémy spočívající v nedostatečném vybavení, resp. nedostatečném připojení k internetu dle čl III. těchto VOP.
 2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednavateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od poslední poskytnuté lekce. Pro případ, že se objednavatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednavatel vědom a s tímto souhlasí.
 3. Dodavatel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.
 4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se v takových případech zavazuje zajistit náhradní termín výuky.

Čl. XI Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. V odůvodněných případech lze vznést reklamaci i po tomto termínu.
 2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.

Čl. XII Porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele z kurzu před jeho zahájením, tj. po učinění závazné přihlášky potvrzení ze strany dodavatele a uhrazení kurzovného, avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), je část kurzovného ve výši 1.000,- Kč nevratná.
 2. Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného.
 3. V případě, že dojde k odstoupení z řádně objednaného a uhrazeného kurzu po konání druhého vyučovacího bloku, nemá objednatel právo na navrácení kurzovného či jeho části. Kurzovné však v tomto případě může být převedeno na další období nebo může být s dodavatelem sjednán jiný termín konání kurzu. Pokud objednatel trvá na odstoupení z kurzu, budou uplatněny storno podmínky dle čl. XII, od. 2 VOP.
 4. V případě převedení kurzovného do dalšího období dle čl. X a XII VOP je objednavatel povinen vyčerpat zbývající částku nejpozději do 6 měsíců od dohody o převedení kurzu na další období dle předchozího odstavce.
 5. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách dodavatele) má objednavatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednavatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednavatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednavateli poskytnutých.
 7. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednavatele a objednavatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 5 tohoto ustanovení.
 8. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednavatel odeslat dodavateli vždy písemně, nebo e- mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

Čl. XIII Ochrana osobních údajů objednatele a svolení k zasílání obchodních sdělení

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, rok narození/datum narození/rodné číslo a adresu. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů objednavatele, je objednavatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. Objednavatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s předáním svého jména, telefonního čísla a emailové adresy lektorovi, který povede jeho výuku.
 3. Vyplněním webového formuláře souhlasí objednavatel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze dodavatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
  Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu dodavatel zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
 4. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Objednavatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizace a doplnění, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo na vysvětlení ve smyslu § 21 Zákona o ochraně osobních údajů a odstranění závadného stavu. Objednatel má právo na dočasné nebo trvalé zastavení zpracovávání osobních údajů nebo jejich odstranění s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy, a to formou písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů (emailem nebo na korespondenční adresu uvedenou v těchto VOP).
 6. Dodavatel plně respektuje důvěrný charakter dat objednatele, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti Langon-jazyky online s.r.o.. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s objednateli, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.
 7. Možnost odhlášení. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Čl. XIV Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2015.

OBCHODNÍ PODMÍNKY DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. Nákup dárkového poukazu

 1. Společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nabízí klientům možnost zakoupení dárkového poukazu na libovolný jazykový kurz v libovolné hodnotě. Více o kurzech a cenových balíčcích na našich internetových stránkách: https://langon.cz/cenik/
 2. Dárkový poukaz si lze objednat prostřednictvím internetových stránek: https://langon.cz/blog/darkovy-poukaz-na-skype-lekce/
 3. Na nákup dárkového poukazu nelze uplatnit žádnou z nabízených slev, akcí či bonusů uvedených na stránkách www.langon.cz

2. Platnost dárkového poukazu

 1. Platnost je uvedena na dárkovém poukazu a nelze ji prodloužit.
 2. Po termínu platnosti poukazu je tento neplatný a nelze jej vyměnit za jiný, prodloužit jeho platnost, ani jím uhradit vybraný kurz.

3. Platba dárkového poukazu

 1. Platbu lze uhradit převodem na účet vedený u FIO Banky a.s. a to dle pokynů k platbě, které budou zaslány objednavateli na emailovou adresu. V případě platby převodem na účet klient zasílá na emailovou adresu jana@langon.cz potvrzení z banky, že převod byl uskutečněn.
 2. Číslo účtu společnosti LANGON – jazyky online s.r.o. je 2100854408/2010, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží klient na základě objednávky. Dárkový poukaz bude vydán na základě potvrzení o převodu na výše uvedený účet a obdržení platby.

4. Storno podmínky

 1. Poukaz nelze směnit za finanční prostředky, peněžní poukázky či jiné poukazy. Poukaz nelze stornovat, ani směnit za peníze či jinou službu, než pro kterou byl poukaz vydán, tedy pro jazykovou výuku.
 2. V případě ztráty nebo odcizení poukazu nemá klient nárok na finanční ani jinou náhradu.

5. Uplatnění dárkového poukazu

 1. Dárkový poukaz uplatníte odesláním řádně vyplněného formuláře pro dárkové poukazy, který najdete na našich internetových stránkách v sekci DÁREK nebo přímo na následujícím odkazu: https://langon.cz/uplatneni-darkoveho-poukazu/
 2. Odesláním řádně vyplněného formuláře bude klientovi uhrazena objednávka jazykového kurzu.
 3. Při výběru kurzu ve vyšší hodnotě je klient povinen rozdíl uhradit.
 4. Při výběru kurzu v nižší hodnotě není rozdíl částky vrácen hotově, ale lze vystavit nový dárkový poukaz v nevyčerpané hodnotě.
 5. Uhrazením kurzu poukazem klient souhlasí s obchodními podmínkami, které se vztahují k danému jazykovému kurzu, a je těmito obchodními podmínkami vázán.

6. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klient tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností LANGON – jazyky online s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů společností LANGON – jazyky online s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností LANGON – jazyky online s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Osobní údaje klienta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností LANGON – jazyky online s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost LANGON – jazyky online s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost LANGON – jazyky online s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.
 6. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti LANGON – jazyky online s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti LAGNON – jazyky online s.r.o.
 7. V případě, že by se klient domníval, že společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 8. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost LANGON – jazyky online s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost LANGON – jazyky online s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti LANGON – jazyky online s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti LANGON – jazyky online s.r.o. na elektronickou adresu klienta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností LANGON – jazyky online s.r.o. koncern, na elektronickou adresu klienta.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2015.

chevron-down