Úrovně jazyka dle CEFR

Vyzkoušet 1. hodinu zdarma
Nejste si jisti úrovní jazyka?
Lekce doporučujeme zájemcům s alespoň mírně pokročilou znalostí jazyka (úroveň A2 podle CEFR – Společný evropský referenční rámec pro jazyk).
Zjistěte, jak na tom jste
Rozřazovací test není podmínkou pro absolvování 1. lekce zdarma ani pro další pokračování v kurzu.

CEF úroveň
A1
POSLECHRozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.
ČTENÍRozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.
ÚSTNÍ INTERAKCEUmím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEVUmím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.
PÍSEMNÝ PROJEVUmím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.
ÚROVEŇBeginner 1 Beginner 2 Beginner 3
Typy zkoušekAngličtina – KET (Key English Test)
Němčina – GZ A1 (Gothe – Zertifikat A1)
Francouzština – DELF A1
Španělština – DELE A1
CEF úroveňA2
POSLECHRozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.
ČTENÍUmím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.
ÚSTNÍ INTERAKCEUmím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEVUmím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.
PÍSEMNÝ PROJEVUmím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.
ÚROVEŇPre-Int 1 Pre-Int 2 Pre-Int 3 FCE-Long FCE-Medium FCE-Short
Typy zkoušekAngličtina – KET (Key English Test)
Němčina – GZ A2 (Gothe – Zertifikat A2)
Francouzština – DELF A2
Španělština – DELE A2
CEF úroveňB1
POSLECHRozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.
ČTENÍRozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.
ÚSTNÍ INTERAKCEUmím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEVUmím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.
PÍSEMNÝ PROJEVUmím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.
ÚROVEŇInt 1 Int 2 Int 3
Typy zkoušekAngličtina – PET (Preliminary English Test)
Němčina – GZ B1 (Gothe – Zertifikat B1)
Francouzština – DELF B1
Španělština – DELE B1
CEF úroveňB2
POSLECHRozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.
ČTENÍRozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.
ÚSTNÍ INTERAKCEDokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEVDokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.
PÍSEMNÝ PROJEVUmím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.
ÚROVEŇUpp-Int 1 Upp-Int 2 Upp-Int 3 FCE-Long FCE-Medium FCE-Short
Typy zkoušekAngličtina – FCE (First Certificate in English)
Němčina – GZ B2 (Gothe – Zertifikat B2)
Francouzština – DELF B2
Španělština – DELE B2
CEF úroveňC1
POSLECHRozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům.
ČTENÍRozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.
ÚSTNÍ INTERAKCEUmím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEVUmím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.
PÍSEMNÝ PROJEVUmím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.
ÚROVEŇAdvanced 1 Advanced 2 Advanced 3 CAE-Long CAE-Medium CAE-Short
Typy zkoušekAngličtina – CAE (Certificate in Advanced English)
Němčina – GZ  C1 (Gothe – Zertifikat C1)
Francouzština – DALF C1
Španělština – DELE C1
CEF úroveňC2
POSLECHBez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani ehdy, mluví-li rychle.
ČTENÍSnadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.
ÚSTNÍ INTERAKCEDokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEVUmím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.
PÍSEMNÝ PROJEVUmím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.
ÚROVEŇProf Long Prof Medium Prof Short CPE Long CPE Medium CPE Short
Typy zkoušekAngličtina – CPE (Certificate of Proficiency in English)
Němčina – GZ C2 (Goethe – Zertifikat C2)
Francouzština – DALF C2
Španělština – DELE C2
chevron-down