Obchodní podmínky dárkového poukazu

1. Představení společnosti
Jazykovou školou Langon – jazyky online se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů, dárkových poukazů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.langon.cz rozumí společnost:

LANGON – jazyky online s.r.o.
IČ: 04367421
se sídlem: Opatovice 39, 373 41 Hrdějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24070
(dále jen „Langon“ nebo „dodavatel“)

2. Nákup dárkového poukazu

 1. Společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nabízí klientům možnost zakoupení dárkového poukazu na libovolný jazykový kurz v libovolné hodnotě. Více o kurzech a cenových balíčcích na našich internetových stránkách: https://langon.cz/cenik/
 2. Dárkový poukaz si lze objednat prostřednictvím internetových stránek: https://langon.cz/blog/darkovy-poukaz-na-skype-lekce/
 3. Na nákup dárkového poukazu nelze uplatnit žádnou z nabízených slev, akcí či bonusů uvedených na stránkách www.langon.cz

3. Platnost dárkového poukazu

 1. Platnost je uvedena na dárkovém poukazu a nelze ji prodloužit.
 2. Po termínu platnosti poukazu je tento neplatný a nelze jej vyměnit za jiný, prodloužit jeho platnost, ani jím uhradit vybraný kurz.

4. Platba dárkového poukazu

 1. Platbu lze uhradit převodem na účet vedený u FIO Banky a.s. a to dle pokynů k platbě, které budou zaslány objednavateli na emailovou adresu. V případě platby převodem na účet klient zasílá na emailovou adresu jana@langon.cz potvrzení z banky, že převod byl uskutečněn.
 2. Číslo účtu společnosti LANGON – jazyky online s.r.o. je 2100854408/2010, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží klient na základě objednávky. Dárkový poukaz bude vydán na základě potvrzení o převodu na výše uvedený účet a obdržení platby.

5. Storno podmínky

 1. Poukaz nelze směnit za finanční prostředky, peněžní poukázky či jiné poukazy. Poukaz nelze stornovat, ani směnit za peníze či jinou službu, než pro kterou byl poukaz vydán, tedy pro jazykovou výuku.
 2. V případě ztráty nebo odcizení poukazu nemá klient nárok na finanční ani jinou náhradu.

6. Uplatnění dárkového poukazu

 1. Dárkový poukaz uplatníte odesláním řádně vyplněného formuláře pro dárkové poukazy, který najdete na našich internetových stránkách v sekci DÁREK nebo přímo na následujícím odkazu: https://langon.cz/uplatneni-darkoveho-poukazu/
 2. Odesláním řádně vyplněného formuláře bude klientovi uhrazena objednávka jazykového kurzu.
 3. Při výběru kurzu ve vyšší hodnotě je klient povinen rozdíl uhradit.
 4. Při výběru kurzu v nižší hodnotě není rozdíl částky vrácen hotově, ale lze vystavit nový dárkový poukaz v nevyčerpané hodnotě.
 5. Uhrazením kurzu poukazem klient souhlasí s obchodními podmínkami, které se vztahují k danému jazykovému kurzu, a je těmito obchodními podmínkami vázán.

7. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klient tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností LANGON – jazyky online s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů společností LANGON – jazyky online s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností LANGON – jazyky online s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Osobní údaje klienta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností LANGON – jazyky online s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost LANGON – jazyky online s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost LANGON – jazyky online s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.
 6. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti LANGON – jazyky online s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti LAGNON – jazyky online s.r.o.
 7. V případě, že by se klient domníval, že společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost LANGON – jazyky online s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 8. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost LANGON – jazyky online s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost LANGON – jazyky online s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti LANGON – jazyky online s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti LANGON – jazyky online s.r.o. na elektronickou adresu klienta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností LANGON – jazyky online s.r.o. koncern, na elektronickou adresu klienta.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2015.

chevron-down