Mgr. Daniel Botka

Vyučuje: Angličtina, Němčina

Daniel Botka Langon.cz
Ahojte, volám sa Daniel. Vyštudoval som odbor anglický jazyk v odbornej komunikácii a svoje skúsenosti s výučbou cudzích jazykov som získal najmä v jazykových školách a vďaka firemnej výučbe. Zúčastnil som sa jazykového kurzu v Anglicku a jeden semester som v Dánsku študoval anglický a nemecký jazyk. Po štúdiu na VŠ sa okrem výučby cudzích jazykov venujem aj prekladu a tlmočeniu. Táto oblasť mi pomohla prehĺbiť svoje vedomosti v oboch jazykoch a naučila ma mnohé z praxe, čo sa snažím využívať aj na svojich hodinách. Pevne verím, že cudzí jazyk sa dá najlepšie naučiť praktickým prístupom, ktorý na svojich hodinách uplatňujem. Moje hodiny sú zamerané najmä na komunikáciu s množstvom podporných materiálov. Popri konverzácii a praktických úlohách je taktiež dôležité nadobudnúť isté znalosti z gramatiky aby sme mohli efektívne používať daný jazyk. Dalo by sa teda povedať, že moje hodiny sa zo 60 % skladajú z konverzácie na danú tému, 20 % osvojovania si novej gramatiky a 20 % učenia sa novej slovnej zásoby. Pri výučbe jazyka je velmi dôležitý aj individuálny prístup k jednotlivým študentom. Náročnosť svojich hodín upravujem v závislosti od študenta, vždy sa však snažím, aby si z hodín odniesol čo najviac a aby bola každá hodina malou výzvou, ktorú spoločne zvládneme a posunieme sa ďalej. Teším sa na vás. Daniel